راست آمد گفته ي سيمرغ ،

از پس هفتاد روز و شب گذشتن از ميان دشت آتش زا ،

از پس هشتاد روز و شب گذشتن از ميان سرزمين سوزن و خارا ،

ناجي اعظم تو بودي ،

رهنمايم شو به سوي شهرهاي كامراني .

 

منوچهر شيبانی

 

عمه خانوم : شعر زيبايي بود اونم از زبان سيمرغ ..