ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست

 

 بـی بـاده گـلرنگ نمی بايد زيست

 

 اين سبزه که امروزه تماشاگه ماست

 

 تـا سبزه خـاک ما تماشاگه کيست؟

 

به انتخاب مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ )