در مدرسه ي عشق:

 

در مجالي كه برايم باقي ست ،

باز همراه شما مدرسه اي مي سازم ،

كه در آن همواره ، اول صبح ،

به زباني ساده ،

مهر تدريس كنند ،

و بگويند خدا ،

خالق زيبايي ،

و سراينده ي عشق ،

آفريننده ي ماست .

مهرباني ست كه ما را ، به نكويي ،

دانايي ،

زيبايي ،

و به خود مي خواند . . .

 

 

مجتبي كاشاني