آن قصر كـه جمشيد در او جـام گرفت

 

آهـو بـچه كـرد و روبــه آرام گـرفت

 

بـهرام كـه گـور مي گرفتي همه عـمر

 

ديـدي كـه چگونه گـور بهرام گرفت ؟

 

 

مهندس صادق ( خودروبلاگ ) : اين هم رباعی ديگری از خيام:

 

گر درگذرم بباده شوييد مرا

 

 تلقين ز شراب ناب گوييد مرا

 

 خـواهيد بروز حشر يابيد مرا

 

 از خاک در ميکده جوييد مرا