نام ليلي

گفت : شرح حسن ليلي مي دهم

خاطر خود را تسلي مي دهم

نيست جز نامي ازو در دست من ،

زان بلندي يافت قدر پست من

ناچشيده جرعه اي از جام او ،

عشقبازي مي كنم با نام او