به خواب يكديگر مي آييم ،

 

من ، جاي پايش را بنفشه مي كارم ،

 

و او ،

 

تا شب ، عكس مرا بر ديوار مي آويزد .

 

عظيم خليلی