عـمري ست مرا تيره و كاري ست نه راست

 

محنت هـمه افـزوده و راحـت كم و كاست

 

شـكر ايـزد را كـه آنـچـه اسباب بـلاست

 

مـارا ز كـسي دگــر نـمي بايـد خـواست