هر آن گاه كه به ستوه مي آيم ،

 

از تاريكي ، سرما ، سكوت ،

 

بر مي خيزم و مي افروزم اجاق صدايي را :

 

شعري ، سرودي ، ترانه اي را .

 

مسعود احمدي