بــر شـاخ امـيد اگــر بـري يافتمي

 

هـم رشته ي خـويش را سـري يافتمي

 

تـا چـنـد ز تـنگناي زنــدان وجـود

 

اي كــاش ســوي عـدم دري يافتمي