امواج با غريق رازي گفت ،

 

پرنده اي از ساحل دور برخاست ،

 

صداي كوچ آمد .

 

 

محمد حسين عابدی