قانع به يك استخوان چو كركس بودن

 

بـه زان كـه طفيل خـوان ناكس بودن

 

بـا نـان جوين خويش حقا كه به است

 

كـالوده بـه پالوده ي هـر خس بـودن