هي ! دوست !

 

ديده اي كه ما درختاني شاعريم ،

 

و عشق ،

 

داركوبي است بر تنه ها ؟

 

 

نصير نصيري