گـــر شـاخ بـقا ز بـيخ بختت رستــه اسـت 

 

ور بــر تـن تـــو عـمـر لباس چسـت اسـت

 

در خـيمـه ي تـن كـه سايه بانـي ست تــو را

 

هـان تكيه مكن كـه چهار ميخش سست است