باري به حال بودن ،

 

جز اندكي نبود ،

 

و اندك مجال ما هم در انتظار رفت .

 

 

 

عبدالله كوثري