اين نيز بگذرد

اي دل غم جهان مخور ، اين نيز بگذرد

دنيا چو هست بگذر ، اين نيز بگذرد

گر بد كند زمانه ، تو نيكو خصال باش

بگذشت ازين بسي به سر ، اين نيز بگذرد