اي پـير خـردمـند پـگه تر بــرخـيز

و آن كــودك خـاك بـيز را بنگر تـيز

پـندش ده دگــر كه نرم نرمك مي بيز

مـغـز ســر كيقبـاد و چشـم پرويـز