به اقتداي تو تكبيري زدم ،

 

قيامتي نبود ،

 

قد قامتي نبود ،

 

بي صور ،

 

به بلنداي دار منصور ،

 

تا خون را به اعتراف وادارد ،

 

كه در عشق دو ركعت است كه وضوي آن درست در نيايد ،

 

الا به اشك .

 

 

 

حسين منزوی

 

 

يلدا : واقعا زيبا بود و پر معنی لذت بردم