هـر راز كـه انـدر دل دانـا باشد

بـايد كــه نهفته تر ز عنقا باشد

كاندر صدف از نهفتگي گـردد در

آن قطـره كـه راز دل دانـا باشد