ز آوردن مـن نبود گردون را سـود

وز بـردن من جاه و جلالش نفـزود

وز هيچ كسي نيز دو گوشم نشنود

كاوردن و بردن من از بهر چـه بود