گر بر فلكم دست بدي چون يزدان

بـرداشتمي من اين فلك را ز ميان

وز نـو فـلك دگـر چنان ساختمي

كـازاده بـه كـام دل رسيدي آسان