موش و گربه

اي خردمند زيرك و دانا

قصه موش و گربه برخوانا

از من اين داستان شيرين را

گوش كن همچو در غلتانا

از غريوش به وقت غريدن

موش بيچاره شد هراسانا

توضيح : قصيده بلند موش و گربه ، يكي از نوادر آثار ادبي در سراسر جهان است . گفته مي شود موش و گربه عبيد زاكاني ، الهام بخش والت ديسني در آفريدن فيلم هاي نقاشي متحرك اوليه اش ، به ويژه داستان ها و كارتون هاي “ تام و جري “ بوده است .