نغمه ي يه عاشق

 

گاهي وقتا كه نيشتو وا مي كني ،

و منو مي خندوني ،

با خود فكر مي كنم :

حالاست كه مي تونم بميرم ،

بعد از اون ،

تا آخر عمرم عاقبت به خير ميشم .

وقتي كه پير بشي ،

و به من فكر كني ،

مث همين امروز منو مي بيني ،

و تو عشقكي داري ،

كه هنوز جوون مي مونه .