بشر دوباره به جنگل پناه خواهد رد ،

به كوه خواهد زد !

به غار خواهد رفت !

بيا به حال بشر ، هاي هاي گريه كنيم ،

كه با برادر خود هم نمي تواند زيست