بوته هفتا گل داره

بوته ، هفتا گل داره ،

شيش تاش مال باده ،

ولي يكيش مي مونه ،

كه من پيداش مي كنم .