يارم شاخه اي بهم داد

يارم شاخه اي بهم داد ،

كه برگاي زرد داشت ،

سال داره تموم ميشه ،

و تازه اول عشقه !