ما شبي دست برآريم و دعايي بكنيم

غم هجران تو را چاره ز جايـي بكنيم

دل بيمار شد از دست رفيقان مـددي

تا طبيبش به سر آريم و دوايي بكنيم