ضعف ها

 

توكسي نداشتي ،

و من داشتم ،

من عاشق بودم .

 

سايه : و حالا من كسي را ندارم و تو انگار يك نفر را داري كه برايش بگويي بهار آمده است...