از شهر آشنايي

گفتا : تو از كجايي كاشفته مي نمايي ؟

گفتم : منم غريبي از شهر آشنايي

گفتا سر چه داري ، كز سر خبر نداري ؟

گفتم : بر آستانت دارم سر گدايي