بخت از دهان دوست نشانم نمي دهد

دولت خبر ز راز نهانم نمي دهد

از بهر بوسه اي ز لبش جان همي دهم

اينم همي ستاند و آنم نمي دهد