سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت      اندر      شهرياری      برقرار      و      بر دوام

سال   خرم  ،  فال  نيكو  ،  مال  وافر  ،   حال   خوش

اصل  ثابت   ، نسل  باقی  ،  تخت  عالی  ،  بخت رام

حافظ