بنفشه اي خوشرنگ

دميده بود در آغوش كوه ، از دل سنگ

به كوه گفتم :

شعرت خوش است و تازه و تر

و گر درست بخواهي ، من از تو شاعرتر

كه شعرت از دل سنگ است و شعرم از دل تنگ

 

فريدون مشيري