آويخته   در   هوای   جان   آويزت

بي رنگ شدم ز عشق رنگ آميزت

خون شد جگرم ز غمزه ي خونريزت

تا  خود  چه  كند فراق  شور انگيزت

 

مسعود سعد سلمان