ما ز ياران چشم ياري داشتيم

خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم

تا درخت دوستي برگي دهد

حاليا رفتيم و تخمي كاشتيم