دود غم

اگر غم را چو آتش دود بودي

جهان ، تاريك بودي جاودانه

در اين گيتي سراسر گر بگردي

خردمندي نيابي ، شادمانه