ای   خواجه   مكن  تا  بتوانی  طلب   علم

كاندر   طلب   راتب (1)   هر  روزه   بماني

رو  مسخرگی  پيشه كن  و  مطربي  آموز

تا داد خود از كهتر (2) و مهتر (3) بستاني

(1)- مقرري ، درآمد ، دخل و خرج

(2)- كوچك تر

(3)- بزرگ تر