صبا   به   تهنيت  پير  مي فروش   آمد

كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد

هوا ، مسيح نفس گشت و باد ، نافه گشا

درخت ، سبز شد و مرغ در خروش  آمد