ما شبي دست برآريم و دعايي بكنيم

غم هجران تو را چاره ز جايي بكنيم

دل بيمار شد از دست رفيقان مددي

تا طبيبش به سر آريم و دوايي بكنيم