در   آرزوي   بوی   گل   نوروزم

در  حسرت آن نگار  عالم سوزم

از  شمع سه گونه كار مي آموزم

مي گريم و مي گدازم و مي سوزم