كه مپرس

درد عشقي كشيده ام كه مپرس

زهر هجري چشيده ام كه مپرس

گشته ام در جهان و آخر كار ،

دلبري برگزيده ام ، كه مپرس