هر  چه  بر  وي سخت تر گشتي نبرد

رخ ز شوقش ، سرخ تر گشتي چو ورد

آری  آری  ،  عشق  را  اين  است  حال

چون    شود    نزديك    هنگام    وصال

 

نير تبريزي