هرگزم  نقش  تو  از  لوح  دل  و جان  نرود

هرگز  از  ياد  من  آن  سرو  خرامان   نرود

آن  چنان  مهر تو ام در دل و جان جاي گرفت

كه  اگر  سر  برود  ،  از  دل  و  از  جان  نرود