از رودکی تا حافظ

 

 

منبع اصلی : هزار سال شعر فارسی / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان / ۱۳۷۶

جعفر ابراهيمی / احمدرضا احمدی / اسدالله شعبانی / سيروس طاهباز