سوگند مي خورم كه جز در حال حريت و براي آزادي نميرم ،

اگر چه مرگ را تلخ مي بينم .

مسلم بن عقيل ، در روز شهادتش در كوفه