ياران را چه شد

ياري اندر كس نمي بينيم ، ياران را چه شد ؟

دوستي كي آخر آمد ؟ دوستداران را چه شد ؟