. فرا رسيدن تاسوعا و عاشوراي حسينی 

. بر رهــروان سالار شهيدان تسليت باد