كيست اين پنهان مرا در جان و تن

كز   زبان   من   همي   گويد   سخن

اين  كه گويد از لب  من راز  كيست

بشنويد   اين  صاحب  آواز   كيست

 

مثنوي مخزن الاسرار