11- تجربه اوج

 

در دل من چيزي است ،

مثل يك بيشه ي نور ، مثل خواب دم صبح

دورها آوايي است ، كه مرا مي خواند

چيزهايي هم هست ، لحظه هايي پر اوج

بايد امشب بروم