يك روز دوباره خانه خواهم رفت

در خواهم زد چو مرد بيگانه ،

خواهي پرسيد : كيست پشت در ؟

خواهم پرسيد : كيست در خانه ؟

يك روز دوباره خانه خواهم رفت ،

اما اما كجاست آن خانه

نه مادر ، نه پدر

آيا ، آيا همه چيز بود افسانه ؟

 

گلچين گيلاني