اين نردبان شكسته ،

تو را به جايي نمي برد

خورشيد دور است ،

و سهم ما ،

همين سراب هاست كه مي سازد .

 

رضا چايچي