در راستي

راستي كن ، كه راستان رستند

در جهان راستان قوي دستند

راستكاران بلند نام شوند ،

كج روان ، نيم پخته خام شوند